Kursplan för

Diskreta strukturer
Discrete Structures

EDAA75, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2021-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: C1
Alternativobligatorisk för: D1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att introducera några av de mest grundläggande formella koncepten och terminologin inom datavetenskapen samt att ge ett gemensamt språkbruk, inklusive konventioner för notation och nomenklatur som senare kurser kan bygga på. Detta inkluderar en introduktion till abstrakt mängdteori, relationer, funktioner, ordnade mängder, boolesk algebra, logik och bevistekniker, liksom strukturer såsom grafer och träd. Dessutom diskuteras grundläggande grafalgoritmer, det ges en introduktion till kombinatorik, några bevisstrategier och grundläggande ordnade strukturer som gitter och kompletta partialordningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Mängder, mängdekvivalenser, oändliga mängder, uppräkningsbarhet, funktioner, egenskaper hos funktioner (injektiva, surjektiva och bijektiva funktioner), relationer, ordningar (totala och partiella), transitivitet, (anti-) symmetri, reflexion, ekvivalensrelationer och klasser, kompletta partialordningar, boolesk algebra, predikatlogik, bevis, induktion, grafer, träd, grafalgoritmer, kombinatorik, bevisstrategier.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänt betyg på kursen krävs också att de obligatoriska momenten i kursen redovisats med godkänt resultat. Slutbetyg i kursen bestäms av resultatet på den skriftliga tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0121. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända obligatoriska moment
Kod: 0221. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Resultatet på den skriftliga tentamen utgör slutbetyg i kursen. För att få slutbetyg krävs också att de obligatoriska momenten är godkända. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDAF10, EDAA40

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jörn Janneck, jorn.janneck@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edaa40