Kursplan för

Projekt i Biomedicinsk teknik
Project in Biomedical Engineering

BMEN25, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning BME
Beslutsdatum: 2021-04-14

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME5, E5-mt, F5, N5, Pi5
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Projektkursen syftar till att självständigt genomföra fördjupade studier inom något av avdelningens (BME) ämnesområden. Innan man söker till kursen måste ett projekt ha defineriats tillsammans med någon lärare/forskare vid avdelningen,

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Teoriska och experimentella studier inom ämnesområdet.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Skriftlig rapport och muntlig presentation.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Johan Nilsson, johan.nilsson@bme.lth.se
Hemsida: http://bme.lth.se/education/