Kursplan för

Arkitekturens teori och historia V
The Theory and History of Architecture V

ATHF01, 7 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2021-04-13

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Obligatorisk för: A3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att öka deltagarnas förmåga till kritisk reflexion om arkitekturfrågor, för att även möjliggöra ett analytiskt förhållningssätt till arkitektprofessionen. Detta sker främst genom att deltagarna tränas i att läsa, skriva och tala om arkitektur på ett teoretiskt medvetet och konstruktivt sätt. Genom praktiska övningar och exempel hämtade från arkitekturhistorien ges en introduktion till frågor om sambandet mellan form och tektonik; estetik och hanteringen av förebilder; samt bevarande och förnyelse; med fokus på förhållandet mellan värdering och förändring. Tyngdpunkten kommer att ligga på diskussioner relaterade till den urbana miljön.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller en fördjupad orientering om arkitektoniska nyckelbegrepp, och hur dessa relaterar till varandra. Med historiska och samtida nyckelexempel, huvudsakligen från Rom, som utgångspunkt, diskuteras frågor om värdering och förändring, förhållandet mellan befintliga och nya kvaliteter m.m. Fokus ligger på det enskilda arkitekturverkets relation till den urbana kontexten. I kursen ingår föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och skrivuppgifter, samt en studieresa till Italien (Rom). För den som inte har möjlighet att följa med på studieresan ordnas alternativ undervisning.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För betyget godkänt krävs godkända övningar, seminarier och skrivuppgifter, ett aktivt deltagande på övningar, seminarier och studieresa eller ersättningsuppgift för denna.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mats Hultman, mats.hultman@arkitektur.lth.se
Kursansvarig: Nina Falk Aronsen, nina.aronsen@arkitektur.lth.se