Kursplan för

Ventilation och luftkvalitet i byggnader
Ventilation and Indoor Air Quality

ABKF10, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2021-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Energi- och miljöeffektiva byggnader.
Obligatorisk för: MEMB1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Att ge mer avancerad kunskap om innemiljön; faktorerna som påverka innemiljön och hur en tillfredsställande innemiljö ska uppnås genom utformning av de tekniska systemen med fokus på ventilationssystemen.

Att ge studenten mer kunskap att skapa byggnader som uppfyller krav rörande komfort, hälsosam innemiljö och energikrav.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Kursen avser att börja med att introducera luftkvalitet och de ämnen som kan förekomma i innemiljön. De kända effekterna på människan beskrivs. Krav som uppfyller en tillfredsställande termisk och hygienisk innemiljö kommer att behandlas.

Kursen fortsätter med att ta upp de tekniska lösningar som syftar till att skapa en tillfredsställande innemiljö och en bra luftkvalitet inomhus. De tekniska lösningarna inkluderar olika ventilationssystem samt övriga värme och kylsystem. Utformningen av dessa och deras ingående komponenter kommer att läras ut och fokus kommer att läggas på att förklara hur dessa system ska utformas för att skapa en tillfredsställande innemiljö och energieffektiva lösningar.

Problem med brandgasspridning via ventilationssystemen inkluderande farliga ämnen, höga temperaturer och dålig sikt kommer att beskrivas.

Studenterna ska genomföra övningar inkluderande både hand- och datorberäkningar. Innehållet i kursen ska tillämpas i en projektuppgift som studenterna ska arbeta med under kursens gång.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Slutbetyg baseras till 70% på tentamensresultat och till 30% på utförande relaterat till övningar och föreläsningar.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Övningsuppgift.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Examination baserad på skriftlig rapport enligt givna specifikationer. Delmomentet omfattar: Dimensionering av ventilationssystem inkl. tryckfallsberäkning.
Kod: 0213. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Examination baserad på den skriftliga tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig examination av hela kursen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Saqib Javed, saqib.javed@hvac.lth.se
Lärare: Dennis Johansson, dennis.johansson@hvac.lth.se
Lärare: Marwan Abugabbara, marwan.abugabbara@hvac.lth.se
Lärare: Saqib Javed, saqib.javed@hvac.lth.se
Hemsida: https://canvas.education.lu.se/