Kursplan för

Dokumentation och kommunikation
Documentation and Communication

AAHF35, 3 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2021-04-13

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Obligatorisk för: A3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syftar till att träna studentens förmåga att med ett kritiskt reflekterande och utvärderande förhållningssätt dokumentera och kommunicera ett eget arkitekturprojekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

genom en skriven rapport visa förståelse för ett arkitekturprojekts förutsättningar, visuella och språkliga presentation samt rumsliga och funktionella verkan.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

visa förmåga att identifiera, analysera och kritiskt förhålla sig till kontexter och bakgrundskunskap relevanta för ett arkitekturprojekt;

visa förmåga att i form av en rapport dokumentera och kommunicera det egna arkitekturprojektets bakgrund, kontexter och process, samt arkitektoniska ställningstaganden och kvaliteter;

visa förmåga att muntligt och i dialog med kritiker diskutera arkitekturprojektets bakomliggande frågeställningar, idéer, kunskap och argument.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

visa förmåga att kritiskt och konstruktivt granska, diskutera och värdera en annan students projektrapport med avseende på frågeställningar, innehåll och presentation.

Kursinnehåll

Studentens förmåga att dokumentera och kommunicera ett eget arkitekturprojekt tränas genom workshops, seminarier och handledning. Projektet sammanställs i en rapport som diskuteras vid examinationstillfället.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Fullgjorda studieuppgifter, aktivt deltagande i schemalagd undervisning (minst 75% närvaro) samt godkänd opposition av annan students rapport.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mattias Kärrholm, mattias.karrholm@arkitektur.lth.se
Kursansvarig: Sandra Kopljar, Sandra.Kopljar@arkitektur.lth.se