Kursplan för

Utställningsdesign
Exhibition Design

AAHA65, 3 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2021-04-13

Allmänna uppgifter

Valfri för: A2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att kunna skapa utställningar och presentationer är en viktig del av en arkitekts arbete. Syftet med kursen är att ge en fördjupad förståelse för alla förekommande moment i uppbyggnaden av utställningar. Särskild vikt läggs vid att utveckla utställningens koncept och skapa kunskap om hur den kommunicerar med publiken visuellt, rumsligt och konceptuellt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll


Kursen är upplagd i tre etapper:

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter. 80% närvaro vid föreläsningar och genomgångar, samt godkänt deltagande i handledning.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Marit Lindberg, marit.lindberg@arkitektur.lth.se