Kursplan för

Produktionsplanering och ledarrollen
Production Planning and the Role of Management

YTHA55, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning LIV
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Obligatorisk för: YL2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap om arbetet med planering, utformning och organisering av en produktionslinje inom livsmedelsindustri, livsmedelsbutik, storhushåll eller restaurang.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• kunna redogöra för kravhantering, planläggning och utformning av lokal med utrustning samt bemanning vid om-, till- och nybyggnad av en produktionslinje för livsmedel
• kunna identifiera företagsekonomiska problemställningar med hjälp av ett företags årsredovisning samt kunna använda enkla modeller för produkt- och investeringskalkylering
• kunna redogöra för nödvändiga myndighetskontakter vid planering och för tillämpbara regelverk (bygg-, livsmedels-, miljö- och arbetsmiljölagstiftning)
• ha förståelse för olika arbetsmiljöaspekters betydelse
• kunna redogöra för olika hjälpmedel och förbättringsverktyg vid produktionsstyrning.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen tar upp vad som krävs för att upprätta en produktionslinje från planering till implementering och drift. Den behandlar utformning av lokaler och utrustning samt bemanning men även arbetsmiljö- och gruppdynamikaspekter. Kursen belyser vilka myndighetskontakter och lagstiftning (bygg-, livsmedels- och arbetsmiljölagstiftning) som måste beaktas. Vidare gås modeller för produkt- och investeringskalkylering och anbudsförfarande igenom samt verktyg för produktionsstyrning, som till exempel Lean Production.

 

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: En muntlig presentation gruppvis. Skriftliga delrapporter samt en skriftlig slutrapport.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0109. Benämning: Produktionsplanering och ledarrollen.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0209. Benämning: Rapporter över det inom temat genomförda projektarbetet.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande under projektarbetet, godkänd rapport samt muntlig presentation av projektet. Projektet utföres i grupp men alla i gruppen ska kunna redogöra för och förklara innehållet i rapporten. Under kursen anordnade gästföreläsningar, studiebesök och seminarier är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra en uppgift med motsvarande innehåll.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: YTHA68, YTHA30, YTHA35.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: YTH202

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Birgitta Åsman, birgitta.asman@food.lth.se
Hemsida: http://www.livsmedel.lth.se
Övrig information: Under kursen anordnade gästföreläsningar, studiebesök och seminarier är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra en uppgift med motsvarande innehåll.