Kursplan för

Vegetabiliska livsmedel
Vegetables

YTHA40, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning LIV
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskap om odling, hantering och lagring av vegetabilier så att både färska och processade vegetabilier når konsumenten med optimal kvalitet och med minimal påverkan på den yttre miljön.

I begreppet vegetabilier ingår alla livsmedel som härrör från växtriket och innefattar frukt, bär, grönsaker, potatis, rotfrukter och spannmål.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I begreppet vegetabiliska livsmedel ingår frukt, bär, grönsaker, potatis, spannmål och alla produkter därav. Området är stort och viktigt och diskuteras ständigt i medierna; EHEC i sallat, shigella i hallon, fiberinnehållet i bröd, lågt GI i pasta, antioxidanter, ½-kg frukt och grönsaker om dagen, fettinnehållet i pommes frites, flygtransporterade sockerärtor från Kenya, KRAV vs konventionell odling, urkokta grönsaker, plastad gurka…

Kursen tar upp hela kedjan från odling, skörd, lagring, försäljning, tillagning och industriförädling fram till konsumtion. Valet av råvaror, hanteringsrutiner och utrustning kommer att diskuteras utifrån ätkvalitet, duglighet som råvara i livsmedelsindustrin samt ur miljösynpunkt.

Kursen inleds med ett avsnitt om grönsaker, frukt och bär, därefter kommer potatis, ris, pasta och andra stärkelserika vegetabilier att diskuteras och avslutningsvis behandlas spannmål, bröd och övriga spannmålsprodukter.

Kursen består av föreläsningar, laborationer, fördjupningsuppgifter och studiebesök.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Tentamen, laborationer och närvaro vid obligatoriska moment.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0120. Benämning: Laborationer livsmedelskunskap.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Närvaro vid laborationer samt godkänd skriftlig och muntlig laborationsredovisning.
Kod: 0220. Benämning: Laborationer mikrobiologi.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Närvaro vid laborationer samt godkänd muntlig och skriftlig laborationsredovisning. Delmomentet omfattar: Mikrobiologi
Kod: 0320. Benämning: Närvaro vid obligatoriska moment.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktiv närvaro vid samtliga gästföreläsningar, studiebesök och seminarier
Kod: 0420. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: YTHA71, YTHA73, YTHA66, YTHA68, YTHA76
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Karolina Östbring, karolina.ostbring@food.lth.se
Hemsida: http://www.livsmedel.lth.se
Övrig information: Under kursen anordnade studiebesök och gästföreläsningar är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra egen uppgift med motsvarande innehåll.