Kursplan för

Livsmedelskedjans förutsättningar
Food System Structures

YTHA10, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning LIV
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge en inblick i hela livsmedelskedjan, från jord till bord; hur den är uppbyggd, hur handel med livsmedel går till samt vad som styr utbud och efterfrågan.

Ett annat syfte är att identifiera vilka yrkesroller som finns inom livsmedelskedjans olika delar och vilka olika kompetenser som krävs för dessa roller.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen belyser hela livsmedelskedjan från primärproduktion, livsmedelsindustri, grossister, dagligvaruhandel, e-handel, storhushåll och restauranger till konsument.

Statistik från kedjans olika delar kommer att jämföras (antal sysselsatta, utbildningsnivå, omsättning, import/export, energiförbrukning, miljöpåverkan, livscykelanalys)

Ett avsnitt i kursen kommer att handla om mat och etik. Vi gör hela tiden en mängd val kring maten vi äter. Oavsett hur vi väljer att äta så är det viktigaste att vi funderar över de val vi gör, varför vi gör dem och vilken betydelse våra val har för framtiden.

Kursen kommer att bedrivas i projektform och redovisas både muntligt (debatt) och skriftligt. Studenten kommer själv att få söka relevant information men kommer att få hjälp och stöd av föreläsningar och seminarier. Studenten kommer att tränas i litteratursökning, skriftlig rapportering samt muntlig presentation.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Projektarbete, debatt, närvaro vid gästföreläsningar samt inlämningsuppgifter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0120. Benämning: Gästföreläsningar samt inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: aktiv närvaro vid gästföreläsningar samt två godkända individuella föreläsningsreflektioner
Kod: 0220. Benämning: Projektarbete, Livsmedelskedjans aktörer.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: aktivt deltagande i gruppens arbete samt godkänd muntlig och skriftlig projektredovisning
Kod: 0320. Benämning: Diskussionsuppgift, livsmedel och etik.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: aktivt deltagande i en debatt om etiska aspekter på livsmedel/mat

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: YTHA70

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Birgitta Åsman, birgitta.asman@food.lth.se
Hemsida: http://www.livsmedel.lth.se
Övrig information: Under kursen anordnade gästföreläsningar, studiebesök och seminarier är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra en uppgift med motsvarande innehåll.