Kursplan för

Trafiksäkerhet
Traffic Safety

VTVN20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: V4-tv
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge en fördjupad kunskap inom trafiksäkerhetsområdet och med en vetenskaplig ansats förmedla en systemsyn inom området. Trafiksäkerhetsproblematiken analyseras på såväl internationell och nationell nivå. Principer och åtgärder diskuteras. På lokal nivå tar kursen upp aspekter som trafiksäkerhetshöjande åtgärder, utvärdering, och olika trafikantgruppers och trafikslags förutsättningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningar, fältstudier och projektarbete. Studenterna arbetar med trafiksäkerhet på såväl övergripande som på detaljerad nivå t.ex. i specifika korsningar. Föreläsningar ger en god teoretisk bas och förståelse för trafiksäkerhetsbegreppet. Ett projektarbete i grupp ger studenterna möjlighet att fördjupa sig inom ert specifikt område. Projektarbetet redovisas såväl skriftligt som muntligt och lärarna lämnar såväl kontiunuerlig formativ som summativ återkoppling på arbetet.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkända duggor, godkända övningar, godkänt projektarbeten, godkänd muntlig presentation samt närvaro vid obligatoriska moment. Slutbetyget vägs samman av betygen på duggorna och projektarbetet.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VTVN15 Trafikteknisk analys
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VTT141, VTTF05, VTTF10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Andras Varhelyi, andras.varhelyi@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se