Kursplan för

Design av stadens infrastruktur
Urban Infrastructure Design

VTVN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: V5-tv
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskap om design av stadens infrastruktur på såväl nät- som detaljnivå samt att ge kunskap om de krav som olika trafikantgrupper och trafikslag kan ställa på utformning av trafikanläggningar och trafiknät.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Studenterna skall genomföra utformningsprojekt och trafiknätsanalyser i en komplex stadsmiljö. I kursen ingår föreläsningar, fältarbete, övningar och workshops. Examination i form av muntlig och skriftlig presentation.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkända övningar och godkänt projektarbete. Slutbetyget bestäms av delbetyg på inlämnade övningar, inlämnad slutredovisning i form av en projektrapport samt en muntlig presentation. För att bli godkänd på kursen måste alla moment vara godkända.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VTVN15 Trafikteknisk analys
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Hampus Ekbladh, hampus.ekblad@tft.lth.se
Examinator: Hampus Ekbladh, hampus.ekblad@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se
Övrig information: Projektarbete under handledd och egen tid, föreläsningar och workshop som inspiration och stöd, datainsamling i fält.