Kursplan för

Transportmanagement
Transport Management

VTTN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i hur samhällets transporter kan påverkas genom andra åtgärder än rent infrastrukturmässiga. Kursen skall ge förståelse för hur olika åtgärder kan påverka transportefterfrågan. Tyngdpunkten ligger på identifiering och förståelse för olika lösningar samt en analys av dess potential för en överflyttning till hållbara transportmedel. I kursen betonas behovet och vikten av ett helhetstänkande i transportsystemet – både gällande gods- och persontransporter. Kursen skall stimulera till tvärdisciplinärt samarbete och ge förståelse för samspelet mellan olika planeringsnivåer, sektorer och aktörer.
Kursens syfte är att ge kursdeltagarna en insikt och förståelse för hur dagens transportutveckling kan påverkas med hjälp av olika åtgärder. Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna känna sig förtrogna med olika åtgärder och den samhällsdebatt som förs kring transportpåverkan samt att självständigt kunna genomföra enklare bedömningar av överflyttningspotentialer. I kursen ingår ett antal seminarietillfällen då studenterna tränas i att praktiskt analysera problem och åtgärder på nationell och lokal nivå. Information hämtas ifrån utredningar och databaser över olika åtgärder som kan genomföras. I examinationsuppgiften ska studenterna författa en rapport om hur en utvald stad kan jobba med hållbara transporter. I rapporten ska förslag på olika åtgärder för såväl gods- som persontrafik diskuteras samt deras potential, acceptans och hinder.

Undervisningsformen utgörs av föreläsningar samt 3 övningsuppgifter varav den sista uppgiften är utgör ett projekt där ett problem ska analyseras, lösas samt diskuteras utifrån olika synvinklar. Slutprojektet presenteras i rapportform, posters samt muntlig form. Projektets genomförande och presentation är betygsgrundande. Övningarna utförs gruppvis under lärarhandledning. Feedback ges på samtliga övningar. Feedback på slutprojektet ges muntligen vid presentation samt skriftligen

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• Ha god kunskap om transportsystemets olika aktörer
• Ha god förståelse för målkonflikter m.a.p. trafikbegränsande policys och åtgärder riktade mot hållbara gods- och personresor
• Ha god kunskap om olika åtgärdstyper på övergripande och operationell nivå.
• Kunna identifiera och analysera problem avseende införande av åtgärder som påverkar transportefterfrågan
• Kunna översiktligt skatta olika åtgärders överflyttningspotential

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• Kunna översiktligt skatta potentialer för överflyttning av transporter till hållbara transportmedel
• Redovisa syntetiserad kunskap i rapportform samt ge en muntlig presentation riktad till beslutsfattare

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• Självständigt inhämta och kritiskt värdera relevansen av underlagsmaterial från varierande källor
• Självständigt förhålla sig till samhällets diskussion och debatt kring samhällsbyggande och klimatåtgärder.

Kursinnehåll

Kursen är indelad i tre olika block som succesivt bygger på varandra. I det första blocket ges en bild av hållbarhetsproblemet som innefattar såväl miljöaspekter som andra sociala och ekonomiska aspekter. I samma block behandlas även olika aktörer i samhället med inflytande och påverkan över olika transportslags transportvolymer. Exempel på aktörer som diskuteras är myndigheter på nationell, regional och lokal nivå, intresseorganisationer för person och gods samt transportföretag för person och gods. Public choice teorier (röstmaximering och kortsiktighet) diskuteras för att ge studenterna en bild av olika aktörers incitament till att ta beslut. Detta block avslutas med en bild över dagens transportflöden och hur dess infrastruktur finansieras.
I nästa block gås olika styrningsprinciper, policys och åtgärder igenom för hållbara gods- och persontransporter. En mängd olika typer av åtgärder på olika nivåer diskuteras så som åtgärder på övergripande nivå (policys, strategier, ekonomiska styrmedel, planeringsåtgärder och sustainable supply chains) samt åtgärder på operationell nivå (ITS, mobility management, parkeringsstrategier, “Green corridors”, framkomlighetsåtgärder och ”restricted access” i tätorter). I anknytning till varje diskuterad åtgärd eller policy tas påverkan på olika aktörer och samhällssektorer upp. Individers acceptans för olika åtgärder (stated - revealed) diskuteras.  Konflikter som diskuteras är t.ex. konflikten mellan hållbarhet och tillväxt.
Det tredje blocket innehåller olika typer av information kring åtgärdernas potentialer för förändrad transportefterfrågan (person och gods) samt beräkningsexempel. Områden som behandlas är t.ex. olika faktorers inverkan på transportefterfrågan och transportmedelsval (delar av 4-stegsmodellen), beräkning av förändrad transportefterfrågan och transportmedelsval bl.a. baserat på elasticitetsberäkningar samt beräkningar av förändrat CO2-utsläpp. Här diskuteras också framtida beräkningsunderlag med avseende på bränsleförbrukning och alternativa bränslen.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänt krävs godkänd slutredovisning, aktivt deltagande i grupparbeten, aktivt deltagande i den muntliga presentationen. Betygsnivån bestäms av inlämnad slutredovisning i form av en projektrapport samt en muntlig presentation.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VTVN15 Trafikteknisk analys ELLER VTTF05 Trafikteknisk teori AND VTTF10 Trafikens effekter.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Till Koglin, till.koglin@tft.lth.se
Examinator: Till Koglin, till.koglin@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se