Kursplan för

Riskanalys inom säkerhetsområdet
Risk Assessment in the Safety Area

VRSN25, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning BI/RH
Beslutsdatum: 2020-03-16

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: BI3, RH4-rh
Valfri för: Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall tillgodogöra sig metoder och verktyg för genomförande av riskanalys och riskvärdering som kan användas som beslutsunderlag i frågor som rör riskhantering inom området Säkerhet. Vidare syftar kursen till att utgöra en bas för fortsatta studier inom riskhanteringsområdet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar översikt av riskanalys inom säkerhet, olycksmodeller, barriärperspektiv och komplexa system samt kvalitetsaspekter. Fördjupning inom och tillämpningar av kvalitativa och kvantitativa metoder för riskanalys, metoder för sannolikhetsbedömningar, konsekvensanalys, osäkerhetsanalys, riskpresentation, riskvärdering och riskanalysprocessen.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen är en sammanvägning mellan resultat på indivduella uppgifter, gruppuppgift och en skriftlig tentamen. Tentamen består av både teorifrågor och frågor av problemlösningskaraktär. Närvaro krävs vid obligatoriska seminarier.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Detta moment omfattar hela kursen inklusive översikt av riskanalys inom säkerhet, olycksmodeller, barriärperspektiv och komplexa system samt kvalitetsaspekter. Fördjupning inom och tillämpningar av kvalitativa och kvantitativa metoder för riskanalys, metoder för sannolikhetsbedömningar, konsekvensanalys, osäkerhetsanalys, riskpresentation, riskvärdering och riskanalysprocessen.
Kod: 0217. Benämning: Individuella uppgifter och gruppuppgifter.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända individuella uppgifter och godkänd projektuppgift som löses i grupp. Delmomentet omfattar: Under kursens gång skall ett antal individuella uppgifter samt en större projektuppgift i grupp genomföras. Till projektuppgiften finns handledning tillgänglig för konsultation.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FMA430 Flerdimensionell analys alt. FMAB30 Flerdimensionell analys. Grundkurs i riskanalys om minst 7,5 hp.
Begränsat antal platser: Nej
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Studenter som har kursen listad som obligatorisk har platsgaranti. För övrigt ges förtur till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.
Kursen överlappar följande kurser: VBRN01, VBR180

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Henrik Hassel, henrik.hassel@risk.lth.se
Övrig information: I grupparbeten förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas.