Kursplan för

Grundläggningsteknik
Foundation Engineering

VGTN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: V4-hb, V4-at, V4-ko
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper i grundläggningsteknik och ge förmåga att utifrån resultat från geotekniska undersökningar och lastförutsättningar utforma och utvärdera geokonstruktioner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursen behandlas följande områden: sättningsberäkning, olika metoder för jordförstärkning, grundläggning med plattor och pålar, släntstabilitet samt stödkonstruktioner.

I kursen genomförs en större konstruktionsuppgift där en geokonstruktion ska utformas med utgångspunkt från bland annat resultat från en geoteknisk undersökning och lastförutsättnigar. Konstruktionsuppgiften kan bestå av flera deluppgifter.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och konstruktionsuppgift.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen
Kod: 0217. Benämning: Konstruktionsuppgift.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Konstruktionsuppgift

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VGTF01, VGT021

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Erika Tudisco, Erika.Tudisco@construction.lth.se
Hemsida: http://www.geoteknik.lth.se
Övrig information: Kursen kan komma att delvis ges på engelska.