Kursplan för

Geoteknik
Soil Mechanics

VGTF05, 5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: V3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall ge introduktion till och baskunskaper i ämnet geoteknik. Under kursen skall studenten lära sig genomföra problemlösning och grundläggande analys inom området geoteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Jordmateriallära. Jordmekanik. Provningsmetoder i fält och laboratorium. Beräkning av spänningstillstånd. Brottkriterier och Mohrs cirkel. Beräkning av sättningar, bärförmåga, jordtryck och skredrisk.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen innefattar obligatoriskt deltagande i en praktisk mätning, en inlämningsuppgift samt en skriftlig tentamen. Betyget baseras på poäng som erhålles från inlämningsuppgift och tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VTGA01 Teknisk geologi och VSMA05 Byggnadsmekanik
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Erika Tudisco, erika.tudisco@construction.lth.se
Hemsida: http://www.geoteknik.lth.se
Övrig information: Undervisningen sker genom föreläsningar inklusive gästföreläsningar, räkneövningar, projektarbete och praktiska mätningar.