Kursplan för

Urban ekonomi
Urban Economics

VFTN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2020-03-27

Allmänna uppgifter

Valfri för: L5-fr, L5-fe
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och metoder för att kunna analysera förutsättningarna och drivkrafterna för urban utveckling, d.v.s. tätorternas förändring. Kursen syftar särskilt till att studenten med hjälp av ekonomisk teori och metod ska kunna förstå och förklara anmärkningsvärda förändringar i urbana miljöer i Sverige.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen kommer att behandla:

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och projektarbete som tillsammans avgör slutbetyget.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VFT015 Fastighetsmarknaden ELLER VFTN50 Fastighetsmarknaden
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Klas Ernald Borges, klas.ernald.borges@lantm.lth.se
Kursansvarig: Fredrik Kopsch, fredrik.kopsch@lantm.lth.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se