Kursplan för

Industribrandskydd
Industrial Fire Protection

VBRN65, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning BI/RH
Beslutsdatum: 2020-03-16

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: BI3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att tillföra studenten kunskaper inom områdena aktiva och passiva system och ventilationsbrandskydd. Genom att i en projektuppgift sammanföra och tillämpa kunskaper från tidigare kurser ges studenten insikt i hur dessa kunskaper kan användas för att analysera, värdera och dimensionera brandskyddssystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen genomförs i form av ett projektarbete i grupp. Arbetet går ut på att studenterna besöker ett verkligt objekt i samhället. Utifrån objektets förutsättningar, objektägarens skyddsmål samt risker för skador på människor, egendom och miljö skall studenterna utvärdera befintliga och dimensionera nya brandskyddssystem. Projektarbetet ska presenteras vid ett seminarium i slutet av kursen. Vid seminariet deltar objektägare, representanter från räddningstjänsten, studenter och lärare. Studenterna ska även opponera på en annan grupps arbete vid det avslutande seminariet.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Godkänd projektuppgift med skriftlig och muntlig presentation inklusive opponering på annan grupps arbete.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VBRF10 Branddynamik. VBRN60 Brandskyddssystem
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBR082

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Marcus Runefors, marcus.runefors@brand.lth.se
Övrig information: I grupparbeten förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas. Några föreläsningar kan komma att ges på engelska.