Kursplan för

Brandmannautbildning
Introductory Course for Firemen

VBRA15, 4,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning BI/RH
Beslutsdatum: 2020-03-16

Allmänna uppgifter

Valfri för: BI1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge studenten en grundläggande kunskap om räddningstjänstens metoder, arbetsrutiner och verksamhetsområden. Studenten skall få förståelse för hur och på vilka grunder verksamheten bedrivs.

Studenten skall med dessa kunskaper och färdigheter som grund kunna deltaga i den dagliga verksamheten vid en kommunal räddningstjänst.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

 

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Närvaro vid obligatoriska moment ger betyget godkänd.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBR240

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Dan Madsen, dan.madsen@brand.lth.se
Övrig information: Kursen kan endast väljas av antagna till brandingenjörsprogrammet och som inte har räddningsmansutbildningen eller motsvarande. Utbildningen köps i sin helhet från MSB Revinge.