Kursplan för

Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader
Design concerning Energy, Air Movements and Moisture in New Buildings

VBFN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: V4-hb, V4-bf
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Ge teknologerna grundläggande förmåga att på ett konstruktivt och kritiskt sätt bedöma och välja byggnads- och installationstekniska lösningar så att ställda funktionskrav uppfylls i samband med nyproduktion av byggnader.

Ge teknologerna kunskap att skapa hus som uppfyller krav och önskemål på fuktsäkerhet, låg energianvändning, god inomhusmiljö och liten miljöpåverkan.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig och består av en teoridel och en beräkningsdel. För godkänt på kursen krävs även att datorövningar, laborationer och projektuppgifter är godkända. Väl genomförd projektuppgift kan höja slutbetyget.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Hela kursen.
Kod: 0211. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig rapport och muntlig presentation av projektuppgift samt opposition. Godkända datorövningar och laborationer. Delmomentet omfattar: Dimensionering och analys av kontorsbyggnad avseende termiskt inneklimat, uppvärmningsysstem, ventilations system och fuktsäkerhet.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VBFF01 Energieffektivitet och innemiljö, VBFN05 Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBF050

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Birgitta Nordquist, Birgitta.Nordquist@hvac.lth.se
Lärare: Lars-Erik Harderup, lars-erik.harderup@byggtek.lth.se
Kursansvarig: Stephen Burke, stephen.burke@byggtek.lth.se
Hemsida: https://liveatlund.lu.se