Kursplan för

Energihushållning
Energy Conservation

VBFF15, 8 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYA2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen är avsedd att ge kunskap om byggnaders energiutvärdering och ge förslag till förbättringar. Kursen innebär en fördjupning inom området energihushållning och energieffektivt byggande. Fokus ligger på att förstå hur energisimulering av hus görs i olika simuleringsprogram och verktyg. Projektuppgifter genomförs i små grupper där eleverna gör litteratursökning i ämnet och även genomför beräkningar. Dessa redovisas sedan skriftligt och muntligt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar i huvudsak följande:

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkända projektarbeten och tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0119. Benämning: Energihushållning.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen
Kod: 0219. Benämning: Projekt i Energihushållning.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig presentation av projekt. Projektet godkänns när kvaliteten bedöms vara tillräcklig för att möta kursmålen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Grundkurser i Husbyggnadsteknik, Byggnadsfysik och Materiallära .
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VSMF01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Petter Wallentén, petter.wallenten@byggtek.lth.se
Hemsida: http://www.byfy.lth.se