Kursplan för

Beställarrollen
The Role of the Construction Client

VBEN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: L4-fe, V4-bf
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Byggherren som beställare av bygg- eller anläggningsprojekt har en unik möjlighet att påverka dess genomförande. Kursen syftar till att ge förståelse för byggherrens roll som beställare samt skapa insikt om byggherrens möjligheter att styra och leda en förändringsprocess av byggandet samt om de lagar och regelverk som styr upphandlingen av bygg- och anläggningsprojekt med speciellt fokus på offentlig upphandling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar beställarstrategier för en långsiktig anskaffning av byggnader och anläggningar, där vikt läggs på val av olika affärs- och samverkansformer samt värdering av anbud i förhållande till lagen om offentlig upphandling. Byggbranschens entreprenadjuridiska avtal och regelverk samt den lagstiftning som berör upphandlingen av bygg- och anläggningsprojekt med fokus på offentlig upphandling. Ledning och styrning av anskaffningsprocessen vad gäller formulering av funktions-, kvalitets och miljökrav. Uppföljning av upphandlingsprocessen samt överlämnande av färdigt byggprojekt, med fokus på kvalitetsstyrt avlämnande.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter, individuellt och i grupp. Obligatoriska seminiarier kan förekomma.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: L: VBEF05 Byggprocessen och projektledning. V: VBEF01 Projektledning.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VFR081

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Stefan Olander, stefan.olander@construction.lth.se
Kursadministratör: Kolbrun Arnadottir, kolbrun.arnadottir@construction.lth.se
Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/
Övrig information: Vissa moment i kursen kan ges på engelska.