Kursplan för

Tekniskt basår: Fysik 1-2, del b
Pre-University Course in Technical Sciences: Physics 1-2, part b

TBAA20, 7 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning TB
Beslutsdatum: 2020-04-03

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: TB1, TNB1-NABA
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet är att studenten efter att ha blivit godkänd på samtliga kurser Fysik 1-2 (benämnda del a, del b och del c) ska uppnå kunskaper motsvarande gymnasieskolans Fysik 1 och Fysik 2.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Lärandemål förekommer inte i denna form.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Lärandemål förekommer inte i denna form.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Lärandemål förekommer inte i denna form.

Kursinnehåll

Elektricitet och magnetism: Elektriska och magnetiska fält samt kraftverkan på laddade partiklar i dessa fält.

Elektriska lik- och växelströmskretsar. Energi och effekt. Induktion.

Vågrörelse: Mekanisk och elektromagnetisk vågrörelse. Geometrisk optik – ljusets reflektion och brytning. Speglar och linser. Polarisation.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0120. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0220. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Adam Kristensson, adam.kristensson@nuclear.lu.se
Hemsida: http://www.lth.se/utbildning/tekniskt-basar/
Övrig information: Innehållet i kurserna Fysik 1-2, del a och Fysik 1-2, del b motsvarar gymnasiekursen Fysik 1. Innehållet i kurserna Fysik 1-2, del b och Fysik 1-2, del c motsvarar gymnasiekursen Fysik 2. Poängskalan för kursen är förutbildningspoäng (fup).