Kursplan för

Projekteringsmetodik för termiska kraftverk
Projecting Thermal Power Plants

MVKN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2020-03-26

Allmänna uppgifter

Valfri för: M5-en
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge kursdeltagarna färdigheter i att genom teknisk och ekonomisk analys av kraftverksanläggningar välja ut det mest lämpliga alternativet för en given ekonomisk miljö.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Varje teknolog skall under kursens första del genomföra en förprojektering av en kombiprocess. I början av kursen utvecklar teknologerna ett eget värme- och massbalansprogram m.h.a. Matlab. Parallellt införs gradvis ett kommersiellt värme- och massbalansprogram som heter IPSEPro. Införandet av detta program låter studenterna dels validera resultatet av sin förprojekteringsuppgift, dels utföra mer avancerade beräkningar i ett mindre projekt som görs under sista delen av kursen.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och baserat på arbete i grupp. De obligatoriska projektuppgifterna, som är grunden för hela kursen, redovisas både skriftligt i form av rapport och muntligt vid ett seminarium, där alla gruppmedlemmar ska deltaga aktivt. För godkänt betyg på kursen måste alla dessa moment vara godkända. Den efterföljande, frivilliga, skriftliga tentamen möjliggör betygen 4 eller 5.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Magnus Genrup, Magnus.Genrup@energy.lth.se
Kursansvarig: Univ. lektor Marcus Thern, marcus.thern@energy.lth.se
Examinator: Magnus Genrup, Magnus.Genrup@energy.lth.se
Hemsida: http://www.tpe.energy.lth.se/utbildning/mvkn01-projekteringsmetodik-foer-termiska-kraftverk/
Övrig information: Kursen innehåller föreläsningar, övningar, datorövningar, gästföreläsningar samt studiebesök.