Kursplan för

Vätgas, batterier och bränsleceller
Hydrogen, Batteries and Fuel Cells

MVKF25, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2020-03-26

Allmänna uppgifter

Valfri för: E4-em, M4, W4-es
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om vätgas som energibärare och olika metoder för att framställa det. Vidare avser kursen att ge kunskap om batterier och bränsleceller och färdighet att beskriva och analysera elektrokemisk omvandling.

Underlag för att kunna diskutera vätgas som energibärare och dess tekniska sociala och ekonomiska konsekvenser i framtida energisystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen i slutet av kursen. Mindre obligatoriska projekt och seminarier.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Termodynamik, strömningslära, värmeöverföring.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: MVK160

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Bengt Sundén, bengt.sunden@energy.lth.se
Kursansvarig: Bengt Sundén, bengt.sunden@energy.lth.se
Hemsida: http://www.ht.energy.lth.se/utbildning/kurser/mvkf25-vaetgas-batterier-och-braensleceller-hydrogen-batteries-and-fuel-cells/