Kursplan för

Produktionsteknik 2
Production Technology 2

MMTN45, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2020-03-26

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Produktrealisering.
Obligatorisk för: MPRR1
Valfri för: I4, M4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftat till at ge en fördjupad kunskap och kompetens i utvalda teknikområden, där institutionen har speciellt forskningsfokus och besitter en hög kompetensnivå. Dessa teknikområden innefattar induktionvärmning, formningsteknik och formningstribologi, samt ytkaraktärisering och ytanalys.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

Kursen behandlar ett antal aktuella forskningsområden inom tillverkningsteknik vid institutionen. Detta innefattar metoder för industriell värmning i tillverkningskedjor, med fokus på induktionsvärmning. Styrningen av induktionsprocessen behandlas, liksom olika tekniska system och använda materialtyper. Olika värmningsprocesser analyseras, t.ex. värmebehandling av metaller och härdning av kompositmaterial. Kursens andra del behandlar tribologi och ytkaraktär i tillverkningsprocesser med speciellt fokus på formningsoperationer.

Kursen innefattar följande delområden:

Industriell värmning allmänt: teknologier, applikationer, användning.

Induktionsvärmning: Grundläggande principer och funktion.

Induktionsvärmning: System och komponenter

Induktionsvärmning: Design och dimensionering

Induktionsvärmning: Applikationer och arbetsmaterial.

Temperaturmätning: IR, termoelement, resistiva givare etc.

Tribologi i tillverkningsprocesser.

Instrument och metoder för att mäta friktion.

Friktionsmodeller och formningsanalys.

Ytutvärderingsmetoder. Alicona-instrumentet (Infinite focus) samt optisk mikroskopering.

Ythårdhetsmätning. mikrohårdhetsmätare och Nano-indenter.

Simulering av induktionsvärmning ska öka den allmänna förståelsen för tekniken, samt belysa viktiga fenomen och anpassning till olika processer.  Laborationer i tribologi och ytkaraktär omfattar friktionsmätning i institutionens tribo-mätare, mätning  och analys av 3D-ytor med Alicona-instrumentet, analys av ythårdhet av bearbetade ytor med mikroskop och hårdhetamätare.

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, obligatoriska laborationer.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MMT012/MMTF20 Tillverkningsmetoder eller MMTA05 Industriella produktionssystem och FKM015/FKMA01 Konstruktionsmaterial, allmän kurs.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Mats Andersson, mats.andersson@iprod.lth.se
Hemsida: http://www.iprod.lth.se