Kursplan för

Tillämpad FEM - projektkurs
Applied FEM - Project

MMTN35, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2020-03-26

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: MPRR2
Valfri för: M4, MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

FEM (Finita Element Metoden) är ett allmänt ingenjörshjälpmedel som bl.a. används vid utveckling av produkter och tillverkningsprocesser. Kursen syftar till att ge studenterna kunskap och förmåga att arbeta med kommersiell FEM-programvara på tillämpade problem, vilket innefattar formulering av indata och tolkning av beräkningsresultat.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är fokuserad på praktisk användning av finita element metoden (FEM) och behandlar endast elementär FEM-teori, där dock centrala begrepp och funktioner behandlas och förklaras. FE-analyserna genomförs med kommersiell programvara. Olika problemtyper såsom statiska linjära och olinjära mekaniska, termiska, dynamiska (frekvens/egensvängning) samt magnetiska flödesproblem behandlas i den praktiska delen av kursen. De olika problemtyperna struktureras avseende geometri, material, laster och randvillkor för att kunna representeras i en FEM-modell. Tillvägagångssätt vid samt kvalitetsaspekter på FEM-beräkningar diskuteras och resultatsverifikation görs vid vissa analyser. Ett större projekt som behandlar något av avdelningens forskningsområden genomförs och redovisas under andra halvan av kursen. Detta större projekt ger dessutom möjlighet till övning i discipliner som att tränga in i ett nytt kunskapsområde samt skriftlig och muntlig framställan.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Löpande examination under kursens gång av obligatoriska moment bestående av inlämningsuppgifter, redovisningsuppgifter, gästföreläsningar och ett modellerings- och analysprov som utförs självständigt. Om modellerings- och analysprovet ej godkänns kommer ytterligare provtillfällen att ges under kursens gång. I kursen ingår ett obligatoriskt projektarbete som poängbedöms avseende utfört analysarbete och redovisning i både skriftlig och muntlig form. För ytterligare högre betyg ges även möjlighet att skriva en frivillig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAA05/FMAA01 Endimensionell analys, FMA420/FMAB20 Linjär algebra, FMA430/FMAB30 Flerdimensionell analys och FHL013/FHLF15 Hållfasthetslära, allmän kurs.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 8 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Jinming Zhou, jinming.zhou@iprod.lth.se
Hemsida: http://www.iprod.lth.se