Kursplan för

Ritteknik/datorstödd ritning
Manual and Computer Aided Drafting

MMKA25, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2020-03-26

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: M1, MD1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenterna grundläggande kunskaper om skissning, maskinritning och om hur ritningar framställs såväl manuellt som med datorstöd. Kursen syftar även till att ge grundläggande kunskaper i hjälpmedel för visualisering och presentation. Förvärvade kunskaper och insikter skall utgöra en plattform för vidare självständig utveckling av kunskaperna inom området.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursen avhandlas följande kursmoment: skissning, maskinritning samt datorstödd 3D-modellering och ritningsframställning. Teorin i kursen baseras på den senaste standarden.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Kursen består av de tre momenten skissning, maskinritning samt datorstödd 3D-modellering och ritningsframställning. Samtliga tre kursmoment måste vara godkända. Slutbetyget erhålls som heltalsdelen av den viktade summan av respektive moments delbetyg. Följande viktfaktorer gäller: skissning 0,2, maskinritning 0,4 och datorstödd 3D-modellering och ritningsframställning 0,4.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Skissning.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: En individuell tentamen. Delmomentet omfattar: Perspektivlära såväl på frihand som med hjälp av projektioner.
Kod: 0217. Benämning: Maskinritning.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För kursmomenten maskinritning finns två valfria alternativ för att få delbetyg. Det första alternativet är att studenterna gruppvis arbetar med betygsgrundande individuella övningshäften under övningarna. Det andra alternativet är en individuell tentamen som ges i slutet av läsperiod 1. Om båda alternativen väljes räknas det bästa resultatet. Delmomentet omfattar: Grundläggande ritregler och ritstandard avseende: Användning av ritblanketter, textning, skalor, linjer, vyer, särskilda markeringar och snitt, måttsättning, dimensionstoleranser och passningar, form- och lägetoleranser, ytjämnhet, svetsbeteckningar, förenklade ritsätt för viktiga maskinelement samt branschritningar.
Kod: 0317. Benämning: Projekt i CAD.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: individuellt projekt i CAD Delmomentet omfattar: individuellt projekt i CAD

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Per-Erik Andersson, per-erik.andersson@design.lth.se
Kursadministratör: Cilla Perlhagen, cilla.perlhagen@design.lth.se
Lärare: Per Kristav, per.kristav@design.lth.se
Lärare: Damien Motte, damien.motte@design.lth.se
Lärare: Nanond Nopparat, nanond.nopparat@design.lth.se
Hemsida: http://www.product.lth.se/education/courses/