Kursplan för

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
Working Environment, Occupational Health and Safety

MAMF21, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2020-03-30

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Huvudområde: Teknik.
Valfri för: C4, D4, E4, I4, M4, RH4, MPRR1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att studenten:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna redogöra för:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Systematiskt kartlägga, analysera och åtgärda befintliga arbetsmiljöer samt designa nya arbetsorganisationer, arbeten och arbetsplatser med avseende på:

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Redovisa utfört arbete på ett reflekterande och analytiskt sätt i projektrapport.

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i följande moduler, vilka läses in på egen hand med hjälp av det webbaserade löromedlet (MOOC):

1. Psykosocial arbetsmiljö
2. Produktions- och arbetsorganisation
3. Fysisk belastning
4. Fysikaliska faktorer
5. Kemiska hälsorisker i arbetet
6. Människa-tekniksystem
7. Säkerhet och risk
8. Metoder
9. Utvecklingsprocesser
10. Arbetsskador
11. Arbetsmiljö och ekonomi
12. Arbetsmiljölagstiftningen
13. Standardisering

Kursansvarig kommer vara tillgänglig för att diskutera texternas innehåll och svara på eventuella frågor. Kursens andra del utgörs av ett arbetsplatsanknutet projektarbete omfattande studiebesök, kartläggning och dokumentation av en arbetsmiljö, utarbetande av åtgärdsförslag baserade på aktuella forskningsresultat samt projektrapport. Projekten leds av forskare inom ämnen relaterade till arbetsmiljö och hållbarhet.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs att det webbaserade läromedlets samtliga moduler är genomgångna, aktivt deltagande under studiebesök, samt godkänd skriftlig projektrapport.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: MAM203, MAMF20

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Christina Isaxon, Christina.isaxon@design.lth.se
Examinator: Christina Isaxon, christina.isaxon@design.lth.se
Hemsida: http://www.eat.lth.se