Kursplan för

Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen
Advanced course in one or more subjects

KKK000, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2020-03-27

Allmänna uppgifter

Valfri för: B4, K4, MBIO2, MLIV2, MWLU2
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i valt/valda vetenskapsområde(n).

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig rapportering.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: MLIV - Behörig lärare i samråd med berörd programledning, Federico.Gomez@food.lth.se
Kursansvarig: MWLU - Behörig lärare i samråd med programledningen, Rolf.Larsson@tvrl.lth.se
Kursansvarig: MBIO - Behörig lärare i samråd med berörd programledning, Rajni.Hatti-Kaul@biotek.lu.se
Kursansvarig: B och K - Behörig lärare i samråd med berörd programledning, Gunnar.Liden@chemeng.lth.se
Hemsida: http://www.student.lth.se
Övrig information: En detaljerad plan skall upprättas i samråd med examinator och godkännas av berörd programledning. Registrering sker på kurskod knutet till valt ämnesområde, inte på KKK000.