Kursplan för

Projektlaboration i kemiteknik
Chemical Engineering, Project Laboratory

KETF05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2020-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: K3
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

En viktig arbetsuppgift för kemitekniker är att medverka vid förverkligandet av kemiska reaktioner i såväl stor som liten skala. Detta arbete fordrar färdigheter i

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Projektet omfattar en obligatorisk uppgift inom kemiteknikområdet. Uppgiften, som genomförs gruppvis, skall ge teknologen träning i att självständigt behandla en kemiteknisk frågeställning genom litteraturstudier, försöksplanering, framtagning av experimentella data och utvärdering. Rapportering sker i form av skriftliga och muntliga rapporter.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig redovisning av litteraturstudie, försöksplanering samt genomförda experiment. Slutrapport i skriftlig och muntlig form.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: KETF25 Reaktionsteknik och FMSF70/FMS086 Matematisk statistik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KTE022, KTE023

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Mats Galbe, Mats.Galbe@chemeng.lth.se
Kursansvarig: Herje Schagerlöf, herje.schagerlof@chemeng.lth.se
Hemsida: https://www.lth.se/chemeng/ketf05
Övrig information: Direkt efter att kursanmälan är stängd ska val av laborationsuppgift ske.