Kursplan för

3D-modellering och rendering, del 1
3D Modelling and Rendering, Part 1

IDEA85, 2 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning ID
Beslutsdatum: 2020-02-18

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Efter att ha genomfört kursens första del ska studenterna ha utvecklat en grundläggande förståelse för 3D-ytmodellering (Nurbs) och dithörande begrepp.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av föreläsningar, individuell handledning och självstudier/hemarbete.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För betyget Godkänd ska studenten ha deltagit i 80 % av undervisningen och genomfört ett flervalsprov med godkänt resultat.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IDEA10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Andreas Hopf, Andreas.Hopf@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se