Kursplan för

Nätverksdynamik
Network Dynamics

FRTN30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2020-04-01

Allmänna uppgifter

Valfri för: D4, E4-ra, F4, F4-fm, F4-r, I4-fir, Pi4, MMSR1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Olika typer av nätverk finns överallt i vårt moderna samhälle: infrastrukturnätverk tillhandahåller kommunikation, transporter och energi; sociala nätverk styr vår tillgång till information och påverkar våra åsikter; ekonomiska och finansiella nätverk styr ekonomiska transaktioner och finansiella kopplingar; och naturliga nätverk (t.ex. biologiska och fysiska nätverk) bestämmer evolution och spridningen av naturfenomen.

Kursen ger en introduktion till och analys av matematiska modeller som används för att beskriva stora nätverk och dynamiska processer sker i stora nätverk. Motivering och tillämpningar kommer att beskrivas inom sociala, ekonomiska, naturvetenskapliga och infrastrukturnätverk, liksom nätverksbaserade beslutssystem såsom sensornätverk.

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig examen (5 tim), fyra godkända inlämningsuppgifter. Vid färre än fem anmälda kan omtentamina ges på muntlig form.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH.
Kod: 0215. Benämning: Inlämningsuppgift 1.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0315. Benämning: Inlämningsuppgift 2.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0415. Benämning: Inlämningsuppgift 3.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0515. Benämning: Inlämningsuppgift 4.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FRTF05 Reglerteknik, allmän kurs.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Giacomo Como, giacomo.como@control.lth.se
Studierektor: Anton Cervin, anton.cervin@control.lth.se
Hemsida: http://www.control.lth.se/course/FRTN30