Kursplan för

Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy
Advanced Course in Numerical Algorithms with Python/SciPy

FMNN25, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2020-04-01

Allmänna uppgifter

Valfri för: D4, E4-pv, F4, F4-bs, F4-fm, MSOC2, Pi4-bs, MMSR2
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen är tänkt som ett algoritmorienterat komplement till de mer på metodanalys inriktade grund- och specialkurserna i numerisk analys. Den betonar kopplingen mellan komplexa numeriska algoritmer och moderna programmeringsspråk.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Introduktion till Python utgående från programmeringskunskap i andra språk/verktyg. Objektorienterad programmeringsstil i beräkningsteknik. Scipy/Numpy datastrukturer.

Exempel på komplexa numeriska algoritmer från olika områden inom numerisk analys.

Koppling till beräkningsbibliotek i C och Fortran (Netlib).

Automatiserade test i beräkningsprogrammering. Grafisk representation av numeriska resultat (animering). Python för att styra systemprocesser.

Innehållet kan komma att kompletteras med specialkunskap från gästlärare.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Ett större programmeringsprojekt i grupp, med muntlig rapport inför övriga kursdeltagare. Opposition på någon annan grupps rapport. Obligatorisk närvaro vid alla redovisningar.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundkurs i numerisk analys. Kunskap i några av programmeringsspråken Java, C, C++, Fortran, Python samt MATLAB.
Begränsat antal platser: 45
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.
Kursen överlappar följande kurser: NUMN25

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Claus Führer, claus.fuhrer@na.lu.se
Studierektor: Anders Holst, studierektor@math.lth.se
Kursadministratör: Student Office, expedition@math.lth.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/na/courses/FMNN25/