Kursplan för

Energisystemanalys: Förnybara energikällor
Energy Systems Analysis: Renewable Sources of Energy

FMIN20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: I3
Valfri för: C4, D4, E4-em, F4, F4-es, M4-tt, MD4, Pi4, RH4, W4-p, W4-es
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Efter genomgången kurs ska den studerande ha förvärvat förståelse för de möjligheter och begränsningar som råder för bruket av förnybara energikällor, samt kunna värdera olika system för förnybar energi ur olika perspektiv och med ett kritiskt förhållningssätt. Kursen ska utgå ifrån tidigare inhämtade kunskaper och relatera dessa till hållbarhetsproblematiken.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen inleds med en kort översikt över svensk, europeisk och global energiförsörjning, särskilt med avseende på förnybar energi, och i ett hållbarhetsperspektiv.

Potentialer för förnybar energi i Sverige, Europa och globalt redovisas och diskuteras utifrån olika restriktioner, och t.ex. alternativa markanvändningar och nyttjandekonflikter behandlas.

En stor del av kursen ägnas åt produktion och omvandling av förnybar energi. Utgångspunkten är Sverige och Norden, men utblickar görs mot både resten av Europa samt globalt.

Produktion av el, värme och drivmedel behandlas utifrån tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter, med syftet att omfatta hela kedjan från utvinning av energiresurser fram till den slutliga användningen. Integration av förnybar energi behandlas, både i ett svenskt och europeiskt perspektiv.

Mot slutet av kursen behandlas politiska och institutionella ramar och hinder för ett ökat bruk av förnybar energi. I ett framtidsperspektiv, där bl.a. scenarioteknik utnyttjas, diskuteras olika systemlösningar utgående från t.ex. areal- och energieffektivitet, och med koppling till samhällets framtida energibehov.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig hemtentamen. Slutbetyget för kursen bestäms av resultatet på tentamen, men kvaliteten på inlämningsuppgifterna (se nedan) kan ge extrapoäng till tentamen. Två inlämningsuppgifter skall utföras i mindre grupper, företrädesvis programblandade. Den första uppgiften utgörs av en analys av en aktuell frågeställning, som relateras till viktiga moment i kursen. Det inlämnade arbetet skall vara av formen kortfattad vetenskaplig rapport, och den diskuteras/försvaras muntligt. Den andra uppgiften utgörs av en självständig analys av miljö- och hållbarhetsaspekter på förnybar energi, och skall innefatta såväl beräkningar som en självständig kritisk kommentar till beräkningarnas resultat. I seminarieform diskuteras och jämförs olika kursdeltagares resultat och rapporter. Obligatorisk närvaro vid seminarier, eventuella studiebesök samt studieresa.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Minst 130 högskolepoäng inom utbildningen.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMI040

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Per Svenningsson, per.svenningsson@miljo.lth.se
Kursansvarig: Lovisa Björnsson, lovisa.bjornsson@miljo.lth.se
Kursadministratör: Astrid Byrman, astrid.byrman@miljo.lth.se
Hemsida: http://miljo.lth.se
Övrig information: Skriftlig hemtentamen vid kursens slut. Omtentamen arrangeras i anslutning till omtentamensperioder.