Kursplan för

Medicinsk bildanalys
Medical Image Analysis

FMAN30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2020-04-01

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4-sbh, BME4-br, C5, D4, E4-mt, F4, F4-bg, F4-bm, Pi4-biek, Pi4-bam, MMSR2
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens huvudsyfte är att ge en grundläggande introduktion till teori och matematiska metoder inom medicinsk bildanalys, i tillräcklig omfattning för att göra det möjligt för studenten att ta sig an  medicinska bildbehandlingsproblem. Vidare är syftet att få studenten att utveckla sin förmåga till problemlösning, både med och utan dator. Ett ytterligare syfte är att förbereda studenten för fortsatta studier och forskning i gränslandet mellan medicin och teknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Grundläggande begrepp: Bilder, volymsdata, 4D data, pixlar och voxlar, filformat, DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). .

Bildinfångningstekniker: Röntgen, CT (x-ray Computed Tomography), MR (Magnetic Resonance imaging), ultraljud, PET (Positron Emission Tomography), Scint (Scintigrafi) och SPECT (Single-Photon Emission Computed Tomography).

Brus och bildförbättring, förlustfri kompression.

Registrering: Registrering av medicinska data. Ömsesidig information. Landmärkesbaserade metoder. Deformationsmodeller.

Segmentering: Aktiva konturer i 2D, 3D och 4D, AAM (Active Appearance Models). Grafmetoder.

Maskininlärning: Inlärning, prövning, generalisering, hypotesrum

Utvärdering: Databaser. Etik.

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Obligatoriska inlämningsuppgifter och muntlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAN20 Bildanalys eller motsvarande
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anders Holst, studierektor@math.lth.se
Kursadministratör: Studerandeexpeditionen, expedition@math.lth.se
Lärare: Kalle Åström, karl.astrom@math.lth.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/course/medim/