Kursplan för

Introduktion till reell analys
Introduction to Real Analysis

FMAA60, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2020-04-01

Allmänna uppgifter

Valfri för: C1, D1, F1, I1, M1, MD1, N1, Pi1, W1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att ge en komplettering av kursen i endimensionell analys med teori och synsätt som inte ryms inom den vanliga kursen. Kursen vänder sig speciellt till nybörjarstudenter som tidigare har klarat en kurs motsvarande delkurs B1 av Endimensionell analys, och som behärskar detta material väl.
Många metoder och mer abstrakta synsätt  införs för att genomföra bevis som utelämnas i den vanliga kursen. De gör det lättare att se mönster och analogier i senare kurser. De nya tänkesätten och begreppen ger studenten bättre förmåga att kreativt angripa nya problem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Delkurs B1 av FMAA05 Endimensionell analys
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 5 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anders Holst, studierektor@math.lth.se
Kursansvarig: Tomas Persson, tomasp@maths.lth.se
Kursadministratör: Studerandeexpeditionen, expedition@math.lth.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/course/intrreellanal/