Kursplan för

Brottmekanik, fortsättningskurs
Fracture Mechanics, Advanced Course

FHLN25, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2020-03-26

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4, F4, M4-bem, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Utbildningen syftar till att tillgodose behovet av kompetens för bedömning av brottrisker i strukturer samt beräkning av styvhetsreducering i strukturer med sprickor. Utbildningen syftar till att studenten skall förvärva kunskaper inom både linjär och olinjär brottmekanik för att kunna ange återstående tid till slutligt haveri för sprickor i tryckkärl, balkar, plåtar etc. Efter genomgången utbildning skall studenten kunna välja lämplig beräkningsmodell samt självständigt kunna föreslå förbättringar för utsatta konstruktioner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Sprickspetslösningar, sprickyteförskjutningar, spänningsfält, vägoberoende integraler. Enkel tensoralgebra. Dissiperat arbete, styvhetsreducering, kompleansmetoder. Materialprovning, brottmekaniska provstavar, linjära brottmekanikens begränsningar. Brottrisk, brottseghet, spänningsintensitetsfaktorer, J-integral. Utmattning, Paris lag, olinjär brottmekanik.

Beräkningsbaserad brottmekanik, t.ex. beräkning av spänningsintensitetsfaktorer, J-integraler och drivkrafter för spricktillväxt, med finita elementmetoden för linjär och olinjär brottmekanik; moderna finita elementmetoder för spricktillväxt.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Vid färre än 21 anmälda kan tentamen ges på muntlig form.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Finita elementmetoden - olinjära system (FHLN20) och Beräkningsbaserad materialmodellering (FHLN05) eller liknande kurser.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ralf Denzer, ralf.denzer@solid.lth.se
Hemsida: http://www.solid.lth.se