Kursplan för

Medicinsk optik
Medical Optics

FAFN35, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2020-04-01

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Fotonik.
Alternativobligatorisk för: MFOT1
Valfri för: BME4-bf, E4-mt, F4, F4-f, F4-mt, N4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap i hur ljus transporteras i, och interagerar med, starkt spridande media, som t.ex. vävnad. Denna förståelse är central för såväl ett stort antal medicinska mättekniker, som för laserbaserade medicinska behandlingar. Detta är ett starkt progressivt område av interdisciplinär art. Då dessa metoder nu snabbt utvecklas, kommer denna typ av kunskap bli allt mer efterfrågad av medicinsk teknisk industri framöver.
Kursen avser att stimulera till ett nyfiket förhållningssätt till optiska problem inom medicinen och närbesläktade områden. Dessutom innehåller kursen ett obligatoriskt projekt om olika aspekter av ljus-materia växelverkan och biomediciniska tillämpningar med målet att fördjupa kursens tematik och ge deltagarna möjlighet att reflektera över sin förståelse. Projektet presenteras både muntligt och skriftligt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är orienterad kring att lösa ett öppet ställt projektproblem om hur ljus transporteras i starkt spridande media och uppbyggd så att laborativa moment och teoretiska övningar ger möjlighet och bakgrund till att nå en lösning för problemet. Projektet presenteras både muntligt och skriftligt. Kursen innehållar ett antal föreläsningar om olika medicinska laserapplikationer. Därefter kommer ljusutbredning i starkt spridande media att behandlas teoretiskt. I kursen diskuteras olika analytiska och numeriska metoder för att lösa ljusutbredningsproblem i spridande media. Många laserbehandlingstekniker bygger på termiska effekter varför värmeledningsekvationen behandlas. Två olika laborationer behandlar de optiska egenskaperna av starkt spridande material. Kursen avslutas med projektpresentationer.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För betyget 3 krävs slutfört och godkänt projektarbete. Projektarbetet utföres i grupp om två studenter. Det presenteras såväl skriftligt som muntligt. För högre betyg krävs godkänd skriftlig tentamen. Väl utfört projektarbete ger extra poäng vid ordinarie tentamenstillfälle. Övriga obligatoriska moment i kursen är laborationer och datorberäkningsövningar.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundkurser i fysik, matematik och optik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FAF150

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Cord Arnold, cord.arnold@fysik.lth.se
Lärare: Edouard Berrocal, edouard.berrocal@forbrf.lth.se
Hemsida: http://www.atomic.physics.lu.se/education/elective-courses/fafn35-fyst22-medical-optics/