Kursplan för

Perspektiv på hållbar utveckling
Perspectives on Sustainable Development

FAFF50, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning N
Beslutsdatum: 2020-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: N3
Valfri för: F4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna förmågan att verka för en hållbar utveckling genom att problematisera kring och kritiskt förhålla sig till sin roll i, och sin påverkan på, samhället.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

-  ha grundläggande kunskap om hållbar utveckling.

-  ha grundläggande kunskap om och erfarenhet av att hantera "wicked problems".

-  kunna redogöra för olika aspekter av hållbar utveckling och dessa aspekters anknytning till en problemställning. Dessa aspekter kan vara till exempel:

-  ha grundläggande kunskap om kommunikation och olika former av mötesteknik.

-  ha förståelse för hur grupprocesser används och fungerar för att uppnå gemensamma beslut.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna

-  söka upp och värdera information rörande hållbar utveckling.

-  relatera tidigare kunskaper från utbildningen till en hållbar utveckling.

-  genomföra en intressentanalys.

-  identifiera och utifrån olika ståndpunkter/intressen beskriva problem som kan leda till en icke-hållbar utveckling.

-  formulera och presentera argument och diskutera dessa genom aktivt deltagande i mindre grupper samt vid ett stort offentligt möte.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna

-  självständigt och i grupp ta fram en hållbar och ur relevanta aspekter väl belyst lösning till ett problem.

-  kritiskt analysera och bedöma hållbarheten i presenterade lösningar.

Kursinnehåll

Studenten tränas i att tänka kritiskt utifrån sin framtida roll som ingenjör. Detta görs genom att kursdeltagarna indelas i grupper som var och en representerar olika intressegrupper i samhället. (En inledande del i arbetet är att studenterna själva får identifiera intressegrupper genom att göra en intressentanalys.) Exempel på intressegrupper kan vara forskare, politiker i u- och/eller i-land, lobbyister från multinationella företag, folkhälsoorganisationer, NGO:s med ett intresse för miljö och/eller mänskliga rättigheter, en reglerande myndighet. En frågeställning ges till samtliga intressegrupper. Utifrån respektive grupps intressen ska man sedan ta ställning i frågan. Målet är att alla intressegrupper i slutänden enas om ett gemensamt dokument, en så kallad "roadmap", rörande frågeställningen. Enighet förhandlas fram under tvärgruppsmöten och i den gemensamma konferens som äger rum i slutet av kursen. Direkt efter överläggningens avslutande ska studenterna presentera och försvara sin "roadmap" inför en inbjuden publik bestående av andra studenter, journalister, lärare och speciellt inbjudna gäster.

För att ge studenterna inspiration och en inblick i de delar av samhället som framför allt berörs av frågor inom området hållbar utveckling ges föreläsningar. Dessa kan, förutom just begreppet Hållbar utveckling, behandla exempelvis kommunikation, mötesteknik, etik, praktiskt miljöarbete, ekonomi, juridik, politik och global (miljö)rättvisa. Vid ett antal workshops får studenterna själva arbeta med att i grupper analysera och diskutera hållbarhetsbegrepp och etiska problem.

Eftersom stor vikt ligger på varje enskild students utveckling, avslutas kursen med en längre uppföljningsdiskussion. Här diskuteras frågor gällande kursens kvalitet och upplägg, men också studentens individuella utvecklingsprocess under kursen. Varje student ska reflektera över sina ställningstaganden och bakgrunden till dessa.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid föreläsningar, workshops, gruppdiskussioner, slutkonferens och uppföljning av slutkonferens. Obligatoriska skriftliga rapporter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0120. Benämning: Perspektiv på hållbar utveckling - teori.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Obligatoriskt att delta aktivt vid minst 80 % av föreläsningar samt vid 100 % av workshops.
Kod: 0220. Benämning: Perspektiv på hållbar utveckling - scenario.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Obligatoriskt att delta aktivt i hela scenarioarbetet - d.v.s. vid alla gruppmöten, tvärgruppsmöten, slutkonferens samt utvärdering.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: 120 hp inom civilingenjörsprogrammet Teknisk nanovetenskap, Teknisk fysik eller motsvarande.
Begränsat antal platser: 50
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Studenter inom programmet Teknisk nanovetenskap ges företräde vid antagning.
Kursen överlappar följande kurser: FAFF15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Charlotta Nilsson, charlotta.nilsson@nuclear.lu.se
Kursansvarig: Knut Deppert, knut.deppert@ftf.lth.se
Hemsida: https://liveatlund.lu.se