Kursplan för

Fotonik
Photonics

FAFA60, 5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning N
Beslutsdatum: 2020-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: C1, D1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i fotonik inkluderande optik och signalöverföring med ljus och radiovågor. Förståelse inom dessa områden är central för begreppsbildningen inom aktuella teknikområden, t.ex. datakommunikation. Kursen ska också ge träning i problemlösning, modelltänkande, experimentellt arbete samt skriftlig kommunikation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Optik och elektromagnetiska vågor, brytning och reflektion. Stråloptik. Interferens och diffraktion. Längd- och vinkelupplösning. Optiska fibrer, ljuskällor och detektorer.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen och godkända laborationer.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0116. Benämning: Fotonik.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0216. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Obligatoriskt, aktivt deltagande vid laborationer samt godkända laborationsrapporter och redovisningar. Delmomentet omfattar: Laborationer: Tillämpad optik; Ljusets böjning och interferens.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande matematikkurser.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FAFF40, FAFF25, FAF260, FAFA01, FAFA05, FAFA50, FAFA65, FAFF30

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Adam Kinos, adam.kinos@fysik.lth.se
Hemsida: https://canvas.education.lu.se/courses/2497/
Övrig information: Närvaro vid första föreläsningen är obligatoriskt för att få tillträde till kursen