Kursplan för

Modern röntgenfysik - diffraktion och avbildning
Modern X-ray Physics - Diffraction and Imaging

EXTQ45, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning N
Beslutsdatum: 2020-03-27

Allmänna uppgifter

Valfri för: F4, F4-aft, N4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen ger en gedigen introduktion till röntgenstrålnings växelverkan med materia och dess tillämpningar, med tonvikt på diffraktion och avbildning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Undervisningen utgörs av föreläsningar, laborationer, gruppövningar och projektarbeten. Deltagande i laborationer och projektarbeten samt tillhörande moment är obligatoriskt. Examination sker i form av skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter, bedömning av projektrapport samt genom obligatoriska moment.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande atomfysik, elektromagnetism (speciellt Maxwells ekvationer, vektoranalys och Fouriertransform) och optik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 5 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: FYST51

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jesper Wallentin, jesper.wallentin@sljus.lu.se
Hemsida: https://canvas.education.lu.se/courses/1997/assignments/syllabus