Kursplan för

Empirisk finansiell ekonomi
Economics, Empirical Finance

EXTQ30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2020-04-03

Allmänna uppgifter

Valfri för: F5, I4-fir, Pi4-fm
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att utveckla studenternas förståelse för empiriska modeller i finansiell ekonomi och deras förmåga att tillämpa ekonometriska metoder för att testa modellerna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kursens mål är att fördjupa studentens förståelse och kunskap om empiriska modeller inom finans. Mer specifikt ska studenten efter genomgången kurs ha utvecklat:
•en djup förståelse för viktiga modeller inom finans,
•en djup förståelse för ekonometriska metoder som appliceras inom finans,
•förmåga att förstå och utvärdera existerande empiriska studier inom finans.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Studenten ska ha förmåga att självständigt:
•tillämpa ekonometriska metoder för att testa finansiella modeller,
•använda de metoder och teorier som de har lärt sig för att analysera nya frågor och att göra egna empiriska studier,
•analytiskt hantera datamaterial och använda vetenskapliga metoder för att analysera sådant material,
•identifiera intressanta finansrelaterade problem i den verkliga världen och att använda lämpliga metoder och teorier för att analysera dessa problem,
•presentera en tydlig och pedagogisk rapport om empiriska analyser.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Studenten ska ha utvecklat:

Kursinnehåll

Kursen inleds med en kort diskussion av skattningsmetoder som kan användas för att analysera finansiella modeller. Detta följs av en beskrivning av egenskaper hos tidsserier av olika finansiella data. De viktigaste teoretiska modellerna inom finans presenteras sedan med en redogörelse för de metoder som finns tillgängliga för att testa teoretiska hypoteser. Kursen är inriktad på följande frågor: tester för informationseffektivitet, marknadens mikrostruktur, händelsestudie, portföljvärdering, tester för tillgångsprissättningsmodeller och räntebärande tillgångar. Det finns ett antal datorövningar som ger studenterna de praktiska färdigheter som krävs för att lösa ekonometriska problem

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen består av ett antal obligatoriska datorövningar, en hemtentamen i form av en kort uppsats samt en skriftlig tentamen i slutet av kursen. Betyget baseras på den skriftliga tentamen och hemtentamen. Anmdra examinationsformer kan användas i begränsad omfattning.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 60
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.
Kursen överlappar följande kurser: NEK722, NEKM26, NEKN82, TEK110

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Hossein Asgharian, hossein.asgharian@nek.lu.se
Hemsida: http://www.nek.lu.se
Övrig information: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN82. Tentamenstid meddelas av kursläraren.