Kursplan för

Acceleratorer och frielektronlasrar
Accelerators and Free Electron Lasers

EXTN95, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning N
Beslutsdatum: 2020-03-27

Allmänna uppgifter

Valfri för: F4, F4-aft
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i fysiken kring acceleratorer och erfarenhet om beräkningar och modellering av acceleratorsystem. Dessutom syftar kursen till en grundläggande förståelse av frielektronlasern och dess acceleratorsystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på acceleratorer för synkrotronljusproduktion (linjäracceleratorer och synkrotroner), deras funktionssätt och uppbyggnad och hur deras egenskaper kopplar till olika användningsområden. De olika komponenterna i en accelerator analyseras (elektronkanoner, linjäracceleratorer, lagringsringar, diagnostik). Teorin för magneter (dipol-, kvadrupol- och generella magneter) och hur dessa används inom stråldynamiken beskrivs (partikeloptik, fokusering, matrisformulering, betatron- och synkrotron-svängningar, beta funktioner, betatrontoner, emittans mm.). Detta används för att bygga simuleringsmodeller av acceleratorer. Grundläggande kunskap om strålningsinstabilitet presenteras. Synkrotronljus källor och egenskaper beskrivs i mer detaljer. Frielektronlaser-processen och olika typer av frielektronlasrar (SASE, cavity-FEL, harmonic generation, High gain harmonic generation, seeding) analyseras och fysiken kring förstärkning beskrivs.

Kursens examination

Betygsskala: UV - (U,G,VG) - (Underkänd, Godkänd, Väl godkänd)
Prestationsbedömning: Tentamen med skriftliga och muntliga delar, godkända laborationer och inlämningsuppgifter. Deltagande i laborationer är obligatoriskt. Slutbetyget avgörs genom en sammanvägning av resultaten på de moment som ingår i examinationen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: EXTF90 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 5 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Sverker Werin, sverker.werin@maxiv.lu.se
Kursansvarig: Francesca Curbis, Francesca.Curbis@maxiv.lu.se
Hemsida: https://www.lunduniversity.lu.se/lubas/i-uoh-lu-MAXM05/
Övrig information: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (MAXM05) och följer inte läsperiodsindelningen.