Kursplan för

Ekonometri
Econometrics

EXTG65, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2020-04-03

Allmänna uppgifter

Valfri för: I4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att introducera grundläggande ekonometrisk teori och att ge studenterna färdigheter i att hantera grundläggande ekonometriska metoder.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

ha förmåga att självständigt:

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

utveckla förmåga till vidare studier inom ämnet samt söka och utvärdera information med hög grad av självständighet. Studenten ska även utveckla förmåga att på egen hand skriva en empiriskt inriktad uppsats.

Kursinnehåll

Kursen inleds med att ge en introduktion till deskriptiv statistik, sannolikhetslära och inferens. I övrigt behandlar kursen problem med att etablera och kvantifiera samband mellan olika ekonomiska variabler liksom grundläggande ekonometrisk metod. Huvudfokus ligger på den statistiska regressionsanalysen, men även mer avancerade metoder inom exempelvis tidserieanalys berörs. En annan viktig del av kursen är de praktiska datorövningarna, vilka är tillämpningar på såväl mikro- och makroekonomi som finansiell ekonomi. Datorövningarna utförs på persondator med hjälp av ett ekonometriskt mjukvaruprogram.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen är skriftlig och äger rum vid slutet av kursen. Ytterligare examinationstillfälle anordnas i nära anslutning härtill. Datorövningarna är poänggivande. Poängen får tillgodoräknas vid examinationstillfället under innevarande termin. Andra examinationsmoment kan förekomma.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: NEKB23, NEKB26, NEKG31, TEK190

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Peter Jochumzen, peter.jochumzen@nek.lu.se
Hemsida: http://www.nek.lu.se
Övrig information: Kursens ges av Nationalekonomiska institutionen och samläses med NEKG31. Tentamenstid meddelas av kursens föreläsare.