Kursplan för

Avancerad datasäkerhet
Advanced Computer Security

EITN50, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2020-03-30

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4-da, C4-sec, D4-ns, E4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten en fördjupad insikt i huvudproblem och lösningar inom datasäkerhet, inbyggda system samt datanätverk. Kursen fördjupar kunskaper av tidigare kurser och ger en analytisk insikt i dagens säkerhetslösningar för olika datorsystem. Kursen gör det möjligt att på egen hand välja rätt bland existerande lösningar samt att kunna komma med kvalitativt goda lösningsförslag.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

tillämpa sina kunskaper i ett antal projekt där vederbörande själv (i grupp) ska inhämta ytterligare kunskap och insikter för att slutföra projekten. Kvalitén i motiveringen för lösningar och reflektion över alternativ kommer att bedömas.  Inlärning av faktakunskap kommer att understödjas med stöduppgifter som följer kursen.

Kursinnehåll

Inledning: Att kunna bygga säkra datorsystem, inbyggda system, säkra nätverk, samt (dator) applikationer kräver ingående kunskaper inom datorsäkerhet. Moderna system kommer att arbeta mer autonomt och deras säkerhet kommer i allt högre utsträckning bero på tillgängligheten av säkra exekveringsmiljöer. Eftersom system kommer att bli attackerade så är det också viktigt att förstå hur man ska analysera attackerade system på ett professionellt sätt. Kursens innehåll fokuseras på tre huvudområden: Plattformssäkerhet, Metoder för säker kommunikation och Säker mjukvara.

Kursen kommer också ha fördjupning kring nätverkssäkerhet och korta introduktioner till områden som dataforensik och DRM-skydd.

Dataforensik (översikt 1)

Nätverkssäkerhet huvudområde 1):

Plattformssäkerhet (huvudområde 2):

DRM (översikt 2):

Säker mjukvara (huvudområde 3):

Projekt (föreslagna tema)

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För slutbetyg krävs godkända projektuppgifter samt godkända tematest (5 st). Slutbetyg 3 eller 4 kan fås genom dessa test och projektinlämningar och betyget baseras på en sammanvägning av resultat på projekt och resultat på de 5 individuella tematesterna. För betyg 5 krävs en muntlig tentamen. Omtentamen är muntlig. Studenterna måste alltid anmäla sig till muntlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: EITA25 Datasäkerhet (7,5p) eller EDIN01 Kryptoteknik (7,5p).
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EIT015

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Ben Smeets, ben.smeets@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitn50
Övrig information: Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.