Kursplan för

Introduktion till medicin och teknik
Introduction to Biomedical Engineering

EITA01, 12 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning BME
Beslutsdatum: 2020-03-24

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: BME1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syftar till att introducera viktiga områden, begrepp och metoder inom medicinsk teknik såväl som att skapa förståelse för de möjligheter och utmaningar som är förknippade med mätning, analys och påverkan av fenomen i människokroppen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

känna till människokroppens olika organsystem och hur de fungerar ihop

ha grundläggande kunskaper inom biomekanik, biomaterial, bioinstrumentering, biomedicinska sensorer och signaler, bioinformatik och medicinsk bildgivning

känna till grundläggande principer för hur olika kroppsfenomen kan mätas och analyseras genom insikter om kroppens såväl mekaniska som elektriska egenskaper.

känna till vilka krav som ställs på system för diagnostik och behandling i sjukvården.

känna till grundläggande principer för moral och etik och patientsäkerhet inom medicinområdet och hur detta påverkar framtagning av medicinsk teknik

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna analysera medicintekniska system och se deras begränsningar och möjligheter.

kunna bryta ned medicintekniska problem i mindre delproblem

kunna göra grundläggande analys av mekaniska och elektriska frågeställningar relaterade till kroppen

kunna applicera sina kunskaper inom biomekanik, biomaterial, bioinstrumentering, biomedicinska sensorer och signaler, bioinformatik och medicinsk bildgivning för att beskriva hur olika medicintekniska lösningar fungerar.

grovt kunna bedöma rimligheten i medicintekniska lösningar utifrån moral och etik perspektivet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna tolka och diskutera information från medicinsk litteratur

kunna kommunicera med sjukvårdspersonal om tekniska system

kunna diskutera etik, moral och patientsäkerhet

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Tre skriftliga prov på vardera 3 hp. Projekt (2 hp). Närvaro på seminarier (1 hp) krävs, liksom deltagande i laborationer.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Skriftligt prov 1.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Se prestationsbedömningen för hela kursen.
Kod: 0212. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Projektet redovisas i form av en rapport och en posterredovisning. Efter kamratgranskning och lärargranskning blir man godkänd. Delmomentet omfattar: Projekt kring en medicinteknisk applikation med tema hållbar utveckling.
Kod: 0312. Benämning: Seminarier.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Om man deltar och lämnar in dagbok på samtliga seminarier blir man godkänd. Delmomentet omfattar: Aktivt deltagande i 6 stycken diskussionsseminarier. Dagbok om ca 1 sida ska lämnas in efter varje seminarie.
Kod: 0412. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt efter deltagande i samtliga 4 laborationer. Delmomentet omfattar: 4 laborationer ska genomföras.
Kod: 0512. Benämning: Skriftligt prov 2.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Se prestationsbedömningen för hela kursen.
Kod: 0612. Benämning: Skriftligt prov 3.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Se prestationsbedömningen för hela kursen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Magnus Cinthio, Magnus.Cinthio@bme.lth.se
Kursansvarig: Martin Stridh, Martin.Stridh@bme.lth.se
Kursansvarig: Ingrid Svensson, Ingrid.Svensson@bme.lth.se
Hemsida: http://bme.lth.se/course-pages/introduktion-till-medicin-och-teknik/introduktion-till-medicin-och-teknik/