Kursplan för

Intelligenta autonoma system
Intelligent Autonomous Systems

EDAP20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2020-03-30

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4, C4, D4-mai, E4, F4, M4, Pi4-pv, MMSR2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Att ge en introduktion till flera delområden inom intelligenta autonoma system och robotik, och att orientera om grundläggande metoder och algoritmer tillgängliga inom dessa områden. Att förmedla bredd och djup inom ämnet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

visa grundläggande kunskaper om teori och metoder relaterade till följande underdomäner:

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

genomföra ett antal uppdrag baserat på problem relaterade till några av de tidigare nämnda underdomänerna och demonstrera förmågan att

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänt betyg (3) krävs fullgjorda laborationer. Godkända laborationer berättigar till deltagande i skriftlig tentamen, som ger möjlighet att få högre betyg, dvs vid betyg 4 eller 5 i tentamen blir detta kursens slutbetyg.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 30
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Jacek Malec, jacek.malec@cs.lth.se
Lärare: Elin Anna Topp, elin_anna.topp@cs.lth.se
Kursansvarig: Volker Krueger, volker.krueger@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/EDAP20
Övrig information: Detaljerade föreskrifter för fullgörande av inlämningsuppgifterna kommer att finnas på kurswebben.