Kursplan för

Programanalys
Program Analysis

EDAP15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2020-03-30

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4-sec, C4-pv, D4-pv, E4-pv, F4, F4-pv, Pi4-pv
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Programanalys gör det möjligt för oss att bättre förstå vad mjukvara kan och inte kan göra.
Tekniken för programanalys kan därmed bidra till mjukvarusäkerhet, programkvalitetskontroll, programförståelse, underhåll och utveckling av programvara samt förbättring av mjukvarans prestanda.
Syftet med kursen är att ge en detaljerad förståelse för moderna programanalystekniker samt deras styrkor och svagheter när de tillämpas på realistisk mjukvara.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens ämnen är: typ och effektsystem, operationssemantik, dataflödesanalys, begränsningsbaserad analys, minnesabstraktion, samtalsdiagramanalys, domänspråk för programanalys, profilering och provtagning.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För deltagande i tentamen fordras att laborationerna har fullgjorts. Slutbetyg i kursen bestäms av resultatet på den skriftliga tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0119. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Fullgjorda laborationer. Delmomentet omfattar: Laborationer
Kod: 0219. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyg på hela kursen bestäms av resultatet på denna tentamen. För att få deltaga i tentamen krävs att laborationerna fullgjorts. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Christoph Reichenbach, christoph.reichenbach@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edap15