Kursplan för

Språkteknologi
Language Technology

EDAN20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2020-03-30

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4-pv, D4-pv, D4-mai, E4-bg, F4, F4-pv, F4-mai, Pi4-pv, Pi4-bam, MMSR2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Under de senaste 15 åren har de språkteknologiska metoderna mognat avsevärt på grund av att mängden tillgänglig skriven och talad information har ökat kraftigt, vilket har lett till ökande behov av att behandla den automatiskt. Fastän de flesta datorsystem inte enbart ägnar sig åt språkbehandling så finns det numera många applikationer som i någon mån är "språkmedvetna" och har inbyggda språkteknologiska funktioner såsom stavnings- och grammatikkontroll, sökning och sammanfattning av information eller ett talbaserat dialoggränssnitt. Detta gör att fältet är av ökande betydelse för CS-ingenjörer.

Kursen ger en inledning till språkteknologins metoder. Den försöker täcka hela fältet från teckenkodning och statistiska språkmodeller till syntaktisk analys, semantik och dialogsystem. Kursen inriktar sig på välbeprövade tillämpningar i industriell skala eller på försöksnivå.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För betyg 3 krävs godkända inlämningsuppgifter (laborationer och individuella rapporter). För möjlighet till högre betyg krävs även skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifterna (laborationerna) skall uföras i grupper om två studenter, men kan även göras individuellt. Den första laborationen ägnas åt de programmeringsverktyg som används i kursen. De sex övriga uppgifterna behandlas under de följande laborationstillfällena.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Statistiska tekniker för textanalys.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs fullgjorda laborationer. Delmomentet omfattar: Laborationer.
Kod: 0213. Benämning: Syntaktisk och semantisk textbehandling.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg skall laborationerna vara fullgjorda. Delmomentet omfattar: Laborationer.
Kod: 0313. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: De som fullgör övriga delmoment på kursen får betyg 3. För dem som deltar i den frivilliga tentamen finns möjlighet att få högre betyg. För dem som tenterar med betyg 4 eller 5 som resultat blir detta slutbetyg på hela kursen. Delmomentet omfattar: Frivillig skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA171

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Pierre Nugues, Pierre.Nugues@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edan20