Kursplan för

Spatiala experiment I, teori
Spatial Experiments I, Theory

ASEN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2020-03-26

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur med fördjupning inom spatiala experiment.
Obligatorisk för: MARK1-spe
Alternativobligatorisk för: MARK2-aad
Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen skall stimulera studentens förmåga att utnyttja interdisciplinär kunskap, erfarenhet och expertis, framför allt inom naturvetenskap och teknik, och hur detta kan tillämpas inom arkitektur. Kursen skall stödja studentens förmåga att samarbeta tvärvetenskapligt och att identifiera möjligheter att experimentera i gränslandet mellan form och funktion, som ett stöd till kursen “Spatiala experiment II”. Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att kommunicera och diskutera teoretiska koncept, både muntligt och skriftligt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Kursen presenterar teoretiska verktyg för att använda kunskap och erfarenhet från andra vetenskapliga områden för att förbättra byggnadens prestanda, och för att främja tillämpningen av avancerad vetenskap inom arkitektur. Lärande sker genom studier av principer och exempel, vilka tillämpas i studentens designprocess, både för att testa koncept och för att utveckla arkitekturen konceptuellt och funktionellt. Undervisningen bedrivs som föreläsningar, seminarier, skrivuppgifter, workshops, studieresor och litteraturstudier. Undervisningen sker både i grupp och som enskilda övningar.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter och skriftlig inlämning samt 80% aktiv närvaro vid seminarier, studiebesök och föreläsningar. Det teoretiska arbetets kvaliteter och integration i designprojektet (i den associerade kopplade kursen ”Spatiala experiment I”) värderas och diskuteras av en bedömningsgrupp bestående av kursansvarig examinator, lärare och externa kritiker varefter examinator beslutar om projektet anses uppfylla kraven för betyget godkänd. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Urvalskriterier: Intervju och bedömning av portfölj för dem som läser kursen som valfri.
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: David Andréen, david.andreen@arkitektur.lth.se
Övrig information: Till kursen kopplas obligatoriskt ”Spatiala experiment I”.